Thema: 100 jaar psychoanalyse in Nederland

Op donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er parallelsessies. Je kunt ter plekke een keuze maken.

Klik op de personalia en titels van lezingen voor meer informatie.

Wat is Summer University?

Locatie

Kosten

Parallelsessies

9.30 - 11.00

Inleiding in de psychoanalyse

 Sacha de Reuver

In deze lezing wordt in vogelvlucht een overzicht geboden van de theoretische ontwikkelingen binnen de psychoanalyse. En nog steeds therapeutisch waardevolle oude concepten als ‘het onbewuste’ en ‘overdracht en tegenoverdracht’ worden aan de hand van vignetten verduidelijkt. Ook wordt stilgestaan bij de verschillende psychoanalytische therapievormen, met speciale aandacht voor het moderne concept ‘mentaliseren’.

11.15 - 12.30

Agressie en seksualiteit in de behandeling

 Cileke Exler

Aan de hand van klinische vignetten wordt besproken hoe seksualiteit en agressie tijdens een behandeling tot uiting komen. In deze tijd is het een enerzijds zoveel meer aan de orde via internet en televisie, anderzijds lijken de thema’s ook weer moeilijker bespreekbaar te worden.

13.30 - 14.30

Oma is verliefd. Bespreking van de film ‘A Family Affair’

 Freek Pannekoek

Het kan leuk zijn als iemand verliefd op je is, behalve als het je dwingende oma is. Documentairemaker Tom Fassaert bezoekt met zijn camera zijn oma, waarop voor de lens haar (pre-)oedipale problematiek zich ontvouwt. Stukjes uit de documentaire ‘A family affair’ worden vertoond om dit vanuit psychoanalytisch oogpunt te bespreken en te begrijpen. Met de documentaire ‘A family affair ‘ won Tom Fasaert 17 prijzen, waaronder een Gouden kalf op het Nederlands Film Festival.

14.30 - 17.00

Toen en thans, en verder. De kracht van de psychoanalyse

 Christien Brinkgreve, Frans Schalkwijk

Christien Brinkgreve:
De psychoanalyse is als een veelkoppige draak, steeds denken mensen hem te verslaan, maar hij steekt steeds weer de kop op. Waarin schuilt de kracht van de psychoanalytische manier van kijken? En wat heeft zij in deze tijd te bieden? Na een korte beschouwing over haar ontstaansgeschiedenis en vestigingsstrijd, en de hardnekkige patronen van splitsing en marginalisering in haar strijd om orthodoxie en zeggenschap in eigen gelederen, ga ik in op de vraag naar haar belang en betekenis, ook voor deze tijd.

Frans Schalkwijk:
In 1984 werd de vestigingsstrijd van de psychoanalyse in Nederland uitvoerig beschreven door Christien Brinkgreve.  Helaas heeft de geschiedenis zich herhaald, haar conclusies en waarschuwingen ten spijt. Maar gelukkig is er sinds die tijd ook veel veranderd en vonden ontwikkelingen plaats die zij niet voorzag. Kortom: hoe staat de psychoanalyse er in 2017 voor?

9.30 - 11.00

Jong geleerd, oud gedaan. Het belang van IMH

 Muriel Vermeulen

Vroege ervaringen die jonge kinderen opdoen kunnen zowel een risico factor als een beschermende factor zijn voor hun verdere ontwikkeling. Het is van belang dat het emotionele aanbod van ouders voldoende aansluit op de behoeften van het kind. De essentie van het Infant Mental Health werk ligt in het bevorderen van deze ouder-kind relatie om zo de ontwikkeling van het jonge kind te optimaliseren en de kans te verkleinen dat het psychopathologie ontwikkelt.

13.30 - 14.30

Sigmund Freud, het surrealisme, Salvador Dali: een gepassioneerde relatie.

 Ton Stufkens

Het gaat om een uitermate interessante, intrigerende en revolutionaire periode in de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw met zijn doorwerking op allerlei terreinen tot in het heden. In deze avant-garde beweging werd Freud aanvankelijk uitgeroepen tot ‘paus’ van het surrealisme, waar hij niets voor voelde. Tegelijk gaat het om een in feite tragische zoektocht van een kunstenaar naar een te idealiseren vader met een uiteindelijke ontknoping in Londen op 19 juli 1938.

14.30 - 15.30

Persoonlijkheid in bange dagen

 Wouter Gomperts

Hoe zit onze persoonlijkheid in elkaar? In meer dan honderd jaar psychoanalyse heeft de psychoanalyse de kern van de persoonlijkheid steeds iets anders ingevuld. Wat is de rol van libidineuze driftverlangens en afweerpatronen, andere mensen, het zelf en trauma? Wat wordt er verstaan onder neurotische, borderline, narcistische en psychotische persoonlijkheidspathologie? Kunnen we iets zeggen over de relatie tussen persoonlijkheid en samenleving in bange dagen?

16.00 - 17.00

Neuropsychoanalytische beschouwingen over het ‘unrepressed unconscious’

 Marcel Schmeets

In deze lezing zal worden ingegaan op de neurowetenschappelijke inzichten met betrekking tot de voornaamste uitgangspunten van de psychoanalyse, zoals het bestaan van onbewust mentaal functioneren, het belang van (de regulatie van) affecten en van de vroegkinderlijke ervaringen, en het doorwerken hiervan in de overdracht en tegenoverdracht. Een en ander zal aan de hand van casuïstiek worden geadstrueerd.

9.30 - 11.00

Waarom (nog) psychoanalyse? Enkele persoonlijke accenten en affiniteiten van een psychoanalytica

Trui Missinne

Waarom (nog) psychoanalyse? De gedachtestroom die zich rond deze vraag associatief ontvouwt, wil de spreker graag delen. Welke innerlijke motieven spelen mee in de keuze om psychoanalytica te worden? Wat draagt ze in ontmoetingen met patiënten mee als wezenlijke elementen uit de psychoanalyse? En (hoe) kan deze innerlijke attitude bijdragen tot een andersoortige ontmoeting?

11.15 - 12.30

De psychoanalytische attitude

Rob Wille 

De psychoanalytische attitude is een breed begrip waaronder veel valt te verstaan. Deze lezing richt zich op de wijze waarop de analyticus analyticus is en hoe hij of zij zich verhoudt tot zijn of haar analysandi. De analytische attitude weerspiegelt enkele grondbeginselen van de psychoanalyse en laat zich onderscheiden van de psychotherapeutische attitude. Er wordt gepoogd de analytische attitude te verbinden met de basiskenmerken van de analytische techniek. Eén en ander wordt geïllustreerd aan de hand van speelfilmfragmenten.

14.00 - 16.00

Rijksmuseum Rondleiding door het onbewuste

 Robert Uterwijk 

Wat hebben ‘de memorietafel’ van de Meester van Spes Nostra, ‘de pendule met twee kandelabers’ (Hendrik Berlage) en ‘het joodse bruidje’ van Rembrandt met psychoanalyse te maken? Deze inspirerende rondleiding langs diverse topstukken uit de collectie van het Rijksmuseum maakt nog eens duidelijk dat de zoektocht van de mens naar ‘de waarheid’, het omgaan met zijn lijden, driften en impulsen, van overal en altijd is. Zie ook www.100jaarpsychoanalyse.nl

14.00 - 16.00

Rondleiding door het historisch centrum van Amsterdam

  Carla van Tatenhove

Onder leiding van een gids, die Amsterdam door en door kent, wordt een wandeling gemaakt door het historisch centrum. Enkele bezienswaardigheden die in het middeleeuwse en 17e eeuwse Amsterdam van belang zijn geweest voor de gezondheidszorg worden belicht. De wandeling duurt 2 uur en start bij de Oudemanhuispoort.

18.00 - 19.00

Informatie over de psychoanalytische opleidingen

 

Mocht je overwegen om psychoanalyticus te worden – ooit of op kortere termijn dan is het zinvol om naar de info te komen over de opleiding. Ook als je alleen maar geïnteresseerd bent in de opleiding dan ben je welkom. Er is een verschil tussen de opleiding in België en de opleiding in Nederland. Er zijn daarom twee verschillende informatiebijeenkomsten. Trui Missine en Marc Hebbrecht geven informatie over de Vlaamse opleiding op woensdag 5 juli van 18.00-19.00. Zij combineren dit met Meeting the Analyst. De info over de opleiding in Nederland wordt gedaan door Sylvia Janson, van 18.00-19.00, ook op woensdag 5 juli. Deze bijeenkomst wordt niet gecombineerd met Meeting the Analyst. Beide bijeenkomsten vinden plaats op Olympiaplein 2. Je kunt je ter plekke inschrijven voor de informatiebijeenkomsten.

18.00 - 19.30

Meeting the Analyst

 

In een groepje van maximaal 6 personen kun je een bezoek brengen aan een analyticus in zijn of haar spreekkamer. Je hebt de keuze om naar een analyticus te gaan die volwassenen behandelt of een analyticus die voornamelijk met kinderen en jeugdigen werkt. Bij kinderen en jeugdigen wordt het spel dat kinderen laten zien gebruikt om hun binnenwereld te begrijpen.

Je krijgt de gelegenheid vragen te stellen en met elkaar en met de analyticus in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over wat redenen zijn om in analyse te gaan, wat het verschil is tussen een analyse van vijf keer per week en een wekelijkse psychotherapie, hoe het is voor een analyticus om iemand elke dag jarenlang te zien, of kinderen ook zo vaak komen, hoe kunnen in hun spel problematiek naar voren brengen, of ouders ook betrokken worden in de behandeling, wanneer iemand ‘klaar’ is met zijn of haar analyse, hoe is om op de bank te liggen en de analyticus niet te zien, en hoe het is om achter de bank te zitten. Maar misschien wil je ook even proberen hoe het is om op de bank te liggen en vrij te associëren.

Iedereen kan aan dit onderdeel meedoen, ook als je je alleen ingeschreven hebt voor de inleiding op maandag en dinsdag.

Je kunt je ter plekke inschrijven.

9.30 - 11.00

Dromen, fantaseren en rêverie

 Elke Teuwen

Dromen spreken tot de verbeelding en om te kunnen dromen moet men kunnen verbeelden. Al sinds Freud worden dromen beschouwd als van belang voor de verwerking van onze emotionele ervaringen. In de loop der jaren is er meer focus gekomen op het kunnen dromen van onze emotionele ervaringen. Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op de ontwikkeling van (het denken over) dromen en met name ook op het belang van de verinnerlijking van de moederlijke rêverie om te kunnen dromen en verbeelden.

11.15 - 12.30

De innerlijke criticus

 Frans Schalkwijk

Je hebt alles wat je in je leven wilde bereiken, maar toch ben je regelmatig ontevreden met jezelf. ’s Nachts lig je wakker en pieker je over wat je gezegd hebt of vergeten bent. In sommige mensen komt de innerlijke criticus nooit tot rust. Dat resulteert in een voortdurende onrust, want je verwacht steeds weer nieuwe aanleidingen voor zelfkritiek. Als psychotherapeut spreek ik vooral mensen die ernstig lijden onder hun zelfkritiek, maar er ‘gewoon’ last van hebben vreet ook bergen energie. Zonde en niet nodig.

11.15 - 12.30

Contact. Psychoanalytische beschouwingen

 Marc Hebbrecht

In deze voordracht wordt ingegaan op contact als psychoanalytisch concept: een affectief fenomeen, een specifiek moment in de therapie, optredend binnen of buiten de therapeutische context, een egofunctie. Tenslotte wordt aandacht besteed hoe contactproblemen kunnen leiden tot problemen in therapie.

14.30 - 15.30

Het onbewoonbare lichaam. Trauma en affectregulatie

 Nelleke Nicolai

In de lezing worden moderne psychoanalytische theorieën over affectregulatie besproken en het belang daarvan in de behandeling van mensen met trauma’s. Aandacht wordt besteed aan ongementaliseerde lichamelijk beleefde affecten en hoe deze  vooral in de overdracht en tegenoverdracht een rol spelen Tevens wordt aandacht besteed aan het gebruik van het lichaam als object van beschadiging, verfraaiing en vervorming door middel van esthetische ingrepen, piercing en tatoeages.

14.30 - 15.30

Studentenbeven

Marc Hamburger 

Jongeren tussen de 18 en de 25  zijn zich aan het losmaken van hun ouderlijk gezin. Ze zullen hun verlangen naar afhankelijkheid en zorg moeten zien te integreren met hun behoefte aan autonomie en losmaking. Het studentenleven kan diepgewortelde separatie-angsten blootleggen, maar ook zorgen voor een omgeving waarin geoefend kan worden.

16.00 - 17.00

Humor. Tussen afweer en verdieping

Edwin Bouman

In deze lezing onderzoeken we welke betekenissen en functies humor kan hebben in de therapeutische setting. Waar is humor onontbeerlijk en verdiepend, en wanneer staat het een verdieping van het zelfcontact en de relatie juist in de weg?

16.00 - 17.00

Intimiteit

 Merle Heinemeijer

In de lange traditie van abstinentie en neutraliteit in de psychoanalyse heeft de intimiteit van de analytische relatie weinig aandacht gehad. Met de opkomst van de relationistische stromingen en de intersubjectiviteit komt hier verandering in. In de lezing zal ik illustreren dat de intimiteit in de analyse is op te vatten als een proces. Daarbij genereert intimiteit kennis en in de beleving ervan heeft het potentie veranderingen teweeg te brengen.

9.30 - 10.45

A memoir of the future. Gedachten over de toekomst vanuit het werk van Bion

 Rudi Vermote

Dit is de titel van een trilogie van Bion waarin hij in een soort script weergeeft wat hij de essentie van de psychoanalyse vindt. In deze lezing staan we stil bij deze essentie van zijn werk om van daaruit naar de onkenbare toekomst te kijken. De toekomst van de psychoanalyse, politieke veranderingen, de evolutie in het begrijpen van het psychisch functioneren en psychische verandering worden belicht.

11.15 - 12.30

Onontkoombaar en onbereikbaar. Over het identiteitsvraagstuk in de psychoanalyse

 Michel Thys

De psychoanalytische kliniek is erop gericht onze ‘ware’ identiteit te onderzoeken en te ervaren. Tegelijk leert juist de psychoanalyse dat we die identiteit nooit te pakken kunnen krijgen. Bestaat er wel zoiets als een ‘waar zelf’, of is het slechts een imaginaire constructie? Wat dan te denken van een ‘waarachtig’ spreken en van de zogenaamde ‘authenticiteit’? Aan de hand van enkele auteurs wordt een beeld geschetst van het paradoxale parcours van de psychoanalyse omtrent deze thematiek en de implicaties ervan voor het therapeutisch werk.

11.15 - 12.30

Psychose en affectieve storm

 Ludi Van Bouwel

In de affectieve storm het roer bedienen en overeind blijven in een ‘being with’ is het belangrijkste wat we een persoon in een psychotische crisis kunnen bieden. Goede zorg voor psychose begint met het creëren van een plek en het maken van tijd waarbinnen een menselijke ontmoeting mogelijk wordt. Winnicott en Bion zijn hiervoor inspirerende figuren.

13.30 - 14.15

Jacob Zwaan in gesprek met Job Gosschalk

 Jacob Zwaan, Job Gosschalk

In gesprek met Jacob Zwaan vertelt Job Gosschalk over zijn eigen psychoanalyse.

14.00 - 15.45

Over vaders, oedipuscomplexen en een veranderde autoriteit

 Paul Verhaeghe

Freud was ervan overtuigd dat hij met zijn theorie over het oedipuscomplex en de potestis patria familias een universeel gegeven over ‘de’ mens naar voren geschoven had. Vandaag de dag zijn vaders verdwenen. Nostalgische pogingen om hen in ere te herstellen, leveren op politiek vlak de Trumps van deze tijd op. Hoog tijd dus om stil te staan bij autoriteit vroeger en nu.